"สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน" หรือ 
"The Association Of Private Schools for English Program (A.P.E.P)"

ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนที่สอนภาคภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและ/ หรือหน่วยงานของรัฐแสวงหาแนวทาง
    ในการพัฒนากระบวนการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานชั้นเยี่ยม เป็นที่เชื่อถือเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและองค์กรของรัฐ
  • สร้างวิสัยทัศน์การจัดการเรียนการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่
  • สนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมในด้านต่างๆ
  • ประสานความสัมพันธ์กับสมาคมการศึกษาเอกชนอื่นๆ
  • ไม่สนับสนุนและ/หรือดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง
What's news ข่าวสารเคลื่อนไหวสมาคมฯ

: : วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC
          กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมในประเทศไทย จัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC”ภายใต้แนวคิด"การศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" รายละเอียด

: : พัฒนาเด็กๆให้ใช้สองภาษาได้อย่างไร
          การเรียนรู้ภาษาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยซึ่ง “วัยเด็ก” มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะการเรียนรู้ของพวกเขามีความเป็น “ธรรมชาติ” มากกว่าวัยผู้ใหญ่ มักจะเรียนรู้คำศัพท์หรือประโยคใหม่ๆผ่านกิจกรรม“การเล่น” โดยไม่รู้ตัว พัฒนาการพูดบทสนทนาผ่านการ “จดจำ” และ “เลียนแบบ” จากบริบทที่อยู่รอบข้าง“ไม่ค่อยกลัวต่อความผิดพลาด”ในการใช้ภาษาและ “พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นๆ” รายละเอียด

: : สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับโอกาสให้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมคารวะและขอรับพรปีใหม่ ตรุษจีน
          ในการเข้าพบท่านรัฐมนตรีฯ ในครั้งนี้ นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พูดชี้แจงถึงผลกระทบในการจ้างครูต่างชาติของโรงเรียนเอกชน จากแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องเพดานการจ้างครูต่างชาติ อัตรา 60,000 บาท ซึ่งอาจจะทำให้โรงเรียนเอกชนเกิดปัญหาในการจ้างครูต่างชาติ รายละเอียด

: : มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมทั้งในระบบและนอกระบบ ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561" ภายใต้แนวคิด "100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย" เพื่อถวายราชสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รายละเอียด

: : ภาพกิจกรรม Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3
          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.) ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร โครงการ Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3 ภายใต้แนวคิด "English Program Learning Innovation : Getting Ready for Thailand Education 4.0" ณ ห้อง มิราเคิลแกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

: : โครงการ Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3
          บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.) ได้กำหนดจัด โครงการสัมมนาผู้บริหาร โครงการ Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3 ภายใต้แนวคิด "English Program Learning Innovation : Getting Ready for Thailand Education 4.0" ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมสัมมนา หน่วยงาน / โรงเรียนละ 2 ท่าน รายละเอียด

: : ภาพกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาดูงานที่ฮ่องกง “Expanding Horizons II” APEP Hong Kong Professional Visit 2017
          เมื่อวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้จัดโครงการ “Expanding Horizons II” APEP Hong Kong Professional Visit 2017 มีผู้เข้าร่วมการเดินทางทั้งสิ้น 33 คน จาก 12 โรงเรียน โดยได้ไปดูงานโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง รายละเอียด

: : ประชาสัมพันธ์ โครงการทัศนศึกษาดูงานที่ฮ่องกง “Expanding Horizons II” APEP Hong Kong Professional Visit 2017
          ตามที่เมื่อปี 2553 สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้จัดโครงการ “Expanding Horizons” APEP Hong Kong Professional Visit 2010 ไปทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ที่สามารถสร้างประสบการณ์และจุดประกายความคิดให้กับผู้ร่วมโครงการกว่า 40 คนได้เป็นอย่างดีนั้น รายละเอียด

: : Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม: :
         เนื่องด้วย บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริงเพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำ จากประเทศอิสราเอล เยอรมนี และอังกฤษ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่นานมีบุ๊คส์ ซอยสุขุมวิท 31 โรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดงานตามไฟล์เอกสารแนบนี้ [Download]

: : สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน 20,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
รายละเอียด

: : สถาบัน IPSEF จะจัดงาน Conference ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2560
รายละเอียด

: : สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนได้เป็นเจ้าภาพบริการแจกอาหารให้กับประชาชนที่มาบริเวณท้องสนามหลวง
17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

: : งานประชุมสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Excellence in English Program Management (EX-EPM) #2” “Not Just a Teacher but a COACH”
18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

: : สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนได้เป็นเจ้าภาพบริการแจกอาหารให้กับประชาชนที่มาบริเวณท้องสนามหลวง
17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

: : "กำหนดจัดอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techniques Thailand Education 4.0)"
         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้กำหนดจัดอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techniques Thailand Education 4.0) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามนโยบายประชารัฐด้านการศึกษา โดยกำหนดจัดอบรมเทคนิคการสอนสำหรับครูในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนใด สนใจส่งครูเข้าอบรมดังกล่าว สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 21 พ.ย.2559 นี้ รายละเอียดตามหนังสือแนบ

: : "ขอความร่วมมือสมาชิกสมาคม และผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจการเปิดหลักสูตร
Master of Science in Content and Language Integrated Learning (CLIL)
ของมหาวิทยาลัยฮ่องกง"

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

: : ประชุมสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษและประชุมสามัญประจำปี 2559 ในหัวข้อ “Understanding How Language Varies: Differences between Everyday Languages &
Academic Languages, & Implications for Teaching Students in English Programs”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

   : :สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ จัดสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Understanding How Language Varies: Differences between Everyday Languages & Academic Languages & Implications for Teaching Students in English Programs” โดย Dr.Angel Lin
         วันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.2559 เวลา 8.30-14.00 น. (ลงทะเบียน 8.30-9.00น.)
         ณ ห้องประชุม ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ถนนสาทรใต้ ใกล้ BTS สุรศักดิ์
         สำรองที่นั่งภายใน 13 มิ.ย. ให้สิทธิ์กรรมการไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ท่าน สมาชิก 550 บาท และบุคคลทั่วไป 600 บาท หลังวันที่ 13 มิ.ย. ให้สิทธิ์กรรมการ 1 ท่าน 500 บาท สมาชิก 650 บาท และบุคคลทั่วไป 700 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม: กำหนดการและแผนที่
         สนใจสำรองที่นั่ง หรือ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ผู้ประสานงานสมาคม โทร.02-2129930-1 ต่อ 125 , 094-8523543 หรือ gingthong@gmail.com

: :ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารโรงเรียน Learning Innovation Network for Active Citizen ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 สนใจติดต่อ 026623000 ต่อ 1974, 5226

: :ขอเชิญเข้าร่วมงาน โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ "Excellence in English Program Management" ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

: : นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

: : งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการท่านอาจารย์พิชัย แก้วสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

: : นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ" เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ส.ค.58 ที่ผ่านมา และได้รับเกียรติให้เป็น facilitator ในหัวข้อที่ 8

: : การประชุมสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ A whole-school approach to CLIL” โดย Dr. Angel Linn วิทยากรพิเศษจาก Hongkong University

: : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา หัวข้อ "A whole-school approach to CLIL โดยวิทยากรพิเศษจากประเทศฮ่องกง : : ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ คลิกดูรายละเอียด

: : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย: : วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

: : หนังสือสมาคม เลขที่ 2558/05: :
         ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค.58 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามหนังสือแนบ

: : World Class Learners : Creative and Entrepreneurial Students: :
         ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “World Class Learners : Creative and Entrepreneurial Students” โดยวิทยากรผู้มีบทบาทสำคัญในแนวคิดเรื่องการศึกษาในยุคปัจจุบัน Prof. Dr. Yong Zhao ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท
โรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถสมัครโดยตรงได้ที่สมาคมโรงเรียนนานาชาติ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หมายเลขโทรสาร 02-960-4102 หรืออีเมล์ isat@isat.or.th

: : กิจกรรมทั้งหมดของสมาคมฯ . . . .

 

Training Program

รวมข้อมูลสถานที่อบรมหลักสูตร
สำหรับครูชาวต่างประเทศ
และหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ
สำหรับผู้สนใจทั่วไป
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ป.บัณฑิต
Graduate Diploma in Teaching Profession หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

...Training Program...

สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนระบบสองภาษา

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
หลักสูตรสองภาษา