APEP ACTIVITIES

 
          ตามที่ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับโอกาสให้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมคารวะและขอรับพรปีใหม่ ตรุษจีน และรับทราบนโยบายจากท่านเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อไป เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นั้น
          ในการเข้าพบท่านรัฐมนตรีฯ ในครั้งนี้ นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พูดชี้แจงถึงผลกระทบในการจ้างครูต่างชาติของโรงเรียนเอกชน จากแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องเพดานการจ้างครูต่างชาติ อัตรา 60,000 บาท ซึ่งอาจจะทำให้โรงเรียนเอกชนเกิดปัญหาในการจ้างครูต่างชาติ และอาจเกิดปัญหาคอร์รัปชั่นในการจ้างครูต่างชาติของโรงเรียนรัฐบาลได้นั้น หลังจากท่านรัฐมนตรีฯ ได้รับฟังเหตุผลทั้งหมดแล้ว จึงได้กล่าวในที่ประชุมทันทีว่า เห็นด้วย และขอให้ยกเลิกนโยบายดังกล่าวเสีย
          หลังสิ้นสุดการประชุม นายพิสุทธิ์ได้นำกระเช้าต้นไม้มอบให้กับท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านทำงานเพื่อการศึกษาไทยต่อไป