โครงการทัศนศึกษาดูงานที่ฮ่องกง “Expanding Horizons II” APEP Hong Kong Professional Visit 2017
          ตามที่เมื่อปี 2553 สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้จัดโครงการ “Expanding Horizons” APEP Hong Kong Professional Visit 2010 ไปทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ที่สามารถสร้างประสบการณ์และจุดประกายความคิดให้กับผู้ร่วมโครงการกว่า 40 คนได้เป็นอย่างดีนั้น

          ในปี 2560 นี้ ทางสมาคมฯ จึงได้จัดโครงการ “Expanding Horizons II” APEP Hong Kong Professional Visit 2017 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 โดยในครั้งนี้ จัดไปดูงานโรงเรียนและสถานที่เสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดังนี้
          - LOGOS ACADEMY เป็นโรงเรียนที่สอนในระบบ Through-Train นักเรียนจะเรียนระดับประถมศึกษา 5 ปี และเมื่อเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ก็จะจบหลักสูตร IB (International Baccalaureate) ด้วย โรงเรียนนี้มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ และมีโครงงานที่น่าสนใจ ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่อาจนำหลักการมาใช้ได้
          - PAKHEUNG PRIMARY SCHOOL เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่ประสบความสำเร็จกับโครงการ Positive Education Program ช่วยเสริมให้นักเรียนมีอารมณ์ที่ดี มีสัมพันธภาพเชิงบวกกับผู้อื่น และให้ความรักต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งเหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะดูเป็นต้นแบบได้
          - HKSTP : Hong Kong Science and Technology Parks Corporation เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญของฮ่องกง มีศูนย์ STEM EDUCATION และทุกท่านจะได้ทำกิจกรรม Robot Workshop ด้วย

          นอกจากการดูงานแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญให้ผู้ร่วมโครงการได้ทัศนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ได้แก่ MARITIME MUSEUM หรือ HERITAGE MUSEUM , ตึก SKY 100 ฯลฯ ตามรายละเอียดกำหนดการเดินทางและค่าใช้จ่าย [Download]