ในปัจจุบัน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) กำลังได้รับความนิยมจากผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี จากความนิยมดังกล่าว ทำให้แนวโน้มของ English Programมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จาก การเพิ่มจำนวนของโรงเรียนเอกชนที่เปิด English Program จากปี 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้โรงเรียนเอกชน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพียง 3 แห่ง จนปัจจุบันปี 2556 ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 159 แห่งทั่วประเทศไทย
             อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีจำนวนโรงเรียนที่เปิด English Program เพิ่มมากขึ้นก็ตามแต่ยังไม่มี การรวมตัวและเชื่อมประสานความสัมพันธ์ ดังนั้นกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เอกชนจำนวนหนึ่งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคม   เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน ในด้านต่างๆ  อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนให้ดีขึ้นต่อไป

 

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

นายกสมาคม

นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

อุปนายก คนที่ 1

ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อุปนายก คนที่ 2

นางอัชฌา เสียงหลาย

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กรรมการ

ดร.สว่างจิตต์ ชมไพศาล

โรงเรียนเซนโยเซฟระยอง

กรรมการ

ดร.บรรจง  ชมภูวงศ์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรรมการ

นายมนัส วงศ์ภักดี

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

กรรมการ

ดร.ภักดี  ฐานปัญญา

โรงเรียนฐานปัญญา อิงลิชโปรแกรม

กรรมการและปฏิคม คนที่ 1

นางรัตนาภรณ์  วัฒนศัพท์

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

กรรมการและปฏิคม คนที่ 2

นางพริ้มพราย  สุพโปฎก

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

กรรมการและนายทะเบียน

นางเพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร์

โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ

กรรมการและประชาสัมพันธ์
คนที่ 1

นางธนวดี  ธีรภัทรสกุล

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

กรรมการและประชาสัมพันธ์
คนที่ 2

นางสาวสกุณา  น้อยมณีวรรณ์

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

กรรมการและประชาสัมพันธ์
คนที่ 3

นางสาวอรนิสา  มิตรประสิทธิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

กรรมการและเหรัญญิก

ดร.ลัดดา อ่ำสะอาด

โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา

กรรมการและเลขานุการ

ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ

โรงเรียนอุดมศึกษา

 

 

Training Program

รวมข้อมูลสถานที่อบรมหลักสูตร
สำหรับครูชาวต่างประเทศ
และหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ
สำหรับผู้สนใจทั่วไป
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ป.บัณฑิต
Graduate Diploma in Teaching Profession หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพคร

...Training Program...

สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนระบบสองภาษา

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
หลักสูตรสองภาษา