APEP ACTIVITIES

World Class Education for Global Citizen

ผู้แทนสมาคมเป็นวิทยากรรับเชิญร่วมอภิปราย

หัวข้อ “World Class Education for Global Citizen”

ในการประชุมอบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
โครงการตามแผนฟื้นฟูระยะที่ 2
เพื่อดำเนินการจัดโครงการ Education Hub พัฒนาครู/ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนเอกชน

ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
เวลา 13.00 น. เมื่อวันที่ 20-22 ส.ค.53