APEP ACTIVITIES

โครงการสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร

“เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน”

สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ร่วมกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นำคณะครูโรงเรียนเอกชนสองภาษาเข้าร่วมเดินพาเหรด
ในโครงการสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร

“เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน”

ณ อาคารยิมเนเซียม 5 ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554