APEP ACTIVITIES

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 56 ที่ผ่านมา

ผู้แทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ