APEP ACTIVITIES

วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555

สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน “เดินเทิดพระเกียรติวันการศึกษาเอกชน”

เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กระทรวงศึกษาธิการ