ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านหลักสูตรสองภาษา Bilingual Education

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเปิดหลักสูตรสองภาษา

ท่านสามารถรับคำปรึกษาได้ที่คณะกรรมการสมาคม / ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษาเอกชนต้นแบบ

ศูนย์ให้คำปรึกษา สถานที่ตั้ง รายนามผู้ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร
เขตกรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

เขตยานนาวา ,
กรุงเทพฯ

นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล  0-2213-0117,
0-2212-0157
0-2674-0499
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย
เขตสาทร,
กรุงเทพฯ
ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม  0-2637-9020-69 0-2637-9399
โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง,
กรุงเทพฯ
ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ  0-2934-8260-2 0-2530-4676
โรงเรียนเลิศหล้า
ถนนกาญจนาภิเษก
เขตบางบอน,
กรุงเทพฯ
นางอัชฌา เสียงหลาย  0-2894-5400-9 0-2894-4771
โรงเรียนนฤมลทิน
ธนบุรี
เขตตลิ่งชัน,
กรุงเทพฯ
นายมนัส วงศ์ภักดี 0-2411-1573,
0-2411-3466
0-2866-6939
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว เขตวังทองหลาง,
กรุงเทพฯ
นางธนวดี ธีรภัทรสกุล 0-2530-3030 0-2530-4906
โรงเรียนปาณยา
พัฒนาการ 
เขตสวนหลวง,
กรุงเทพฯ
นางเพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร์ 0-2720-4041-2 0-2720-4044
ภาคกลาง - ภาคตะวันตก
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิเทศศึกษา
อ.เมือง
จ.ราชบุรี
นายชิตชนนท์ แสงประดับ 032323347-8 0-3232-3346
ภาคตะวันออก
โรงเรียนเซนต์โยเซพระยอง อ.เมือง
จ.ระยอง
เซอร์เรจีนา ชมไพศาล 0-3861-1356,
0-3861-3937
0-3880-7842
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ 0-4332-5416,
0-4332-4219
0-4332-5416
ภาคใต้
โรงเรียนพลวิทยา
ระบบสองภาษา
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา 0-7436-2839 0-7436-2839
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา อ.เมือง
จ. ภูเก็ต
นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล 0-7626-4770-2 0-7626-4773