การใช้สองภาษาจะมีผลเสียต่อบุคลิกภาพของลูกฉันหรือเปล่า?

          ผลจากการวิจัยไม่พบข้อแตกต่างระหว่างคนที่ใช้สองภาษาและคนที่ใช้ภาษาเดียวในหลายๆด้าน เช่น การเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก, การครุ่นคิดแต่เรื่องของตัวเอง, ความกระตือรือร้น, ความมั่นใจในตัวเอง, การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง, ความอาย, ความชอบที่มีต่อสังคม, ความต้องการอำนาจ, ความต้องการความสำเร็จ, ความรอบคอบ หรือความร่าเริง

          หากมีข้อแตกต่างระหว่างคนที่รู้สองภาษาและคนที่รู้ภาษาเดียว ก็จะเป็นเพราะสิ่งอื่นๆซึ่งไม่ใช่ภาษา การที่คนใช้สองภาษาดูมีความมั่นใจมากกว่าหรือเป็นที่ยอมรับมากกว่านั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าพวกเขารู้สองภาษา แต่อาจเป็นเพราะพวกเขามาจากกลุ่มที่มีอิทธิพล ( เช่น มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีหรือปานกลาง )

          สิ่งที่มีผลต่อบุคลิกของเด็กตามแนวคิดของ Dorothy Nolte มีดังนี้

          ถ้าเด็กอยู่กับการวิจารณ์ พวกเขาจะเรียนรู้การประณาม
          ถ้าเด็กอยู่กับการมีศัตรู พวกเขาจะเรียนรู้การต่อสู้
          ถ้าเด็กอยู่กับการเยาะเย้ย พวกเขาจะเรียนรู้การอาย
          ถ้าเด็กอยู่กับความอับอาย พวกเขาจะเรียนรู้ความรู้สึกผิด
          ถ้าเด็กอยู่กับความอดทน พวกเขาจะเรียนรู้การอดกลั้น
          ถ้าเด็กอยู่กับการให้กำลังใจ พวกเขาจะเรียนรู้ความมั่นใจ
          ถ้าเด็กอยู่กับการชมเชย พวกเขาจะเรียนรู้การแสดงความพอใจ
          ถ้าเด็กอยู่กับความยุติธรรม พวกเขาจะเรียนรู้ความถูกต้อง/ความเป็นธรรม
          ถ้าเด็กอยู่กับความรู้สึกปลอดภัย พวกเขาจะเรียนรู้ความศรัทธา/ความเชื่อถือ
          ถ้าเด็กอยู่กับการเห็นด้วย พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง
          ถ้าเด็กอยู่กับการยอมรับและมิตรภาพ พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะค้นหาความรักในโลก

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM