การรู้สองภาษาจะมีผลเสียต่อมิตรภาพและชีวิตสังคมของลูกฉันหรือไม่?

          โดยรวมแล้วการมีความรู้สองภาษามักจะเป็นผลประโยชน์ต่อชีวิตสังคม เด็กๆจะสามารถมีเพื่อนได้หลายๆกลุ่มที่พูดหลายภาษา ความสุขของพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กสองภาษาก็คือ การที่ได้เห็นลูกพูดกับเด็กแต่ละคนในแต่ละภาษา ซึ่งเป็นการสร้างมิตรภาพด้วยการใช้แต่ละภาษา

          เมื่อเด็กสองภาษาเดินทางไปพบญาติผู้ใหญ่ พวกเขาจะสามารถสื่อสารได้ง่าย การรู้สองภาษาจะช่วยทำให้เด็กมีเพื่อนมากขึ้น, เพิ่มความรู้ของเด็กในส่วนของวัฒนธรรม, สังคมและการศึกษา ปัญหาประเภทหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือ เมื่อเด็กที่ใช้ภาษารองมาเผชิญหน้ากับเด็กที่ใช้ภาษาหลัก หากเด็กคนนั้นกำลังพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาหลักอยู่ เด็กคนอื่นๆก็จะดูถูกความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กคนนั้น และอาจแสดงความไม่เป็นมิตรกับเด็กคนนั้น ภาษาอาจไม่เป็นปัญหาสำหรับเด็กเล็กเพราะพวกเขาสามารถใช้ท่าทางช่วยในการสื่อสารได้ แต่เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นและอยู่ในช่วงวัยรุ่น อาจทำให้มีการแข่งขันเกิดขึ้น และทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี

          เมื่อภาษาเป็นอุปสรรคต่อมิตรภาพ หรือเมื่อมีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ภาษา ผู้ปกครองและครูควรที่จะช่วยและปกป้องเด็ก ในขณะเดียวกันจะต้องรักษาศักดิ์ศรีของเด็กไว้ ผู้ปกครองและครูไม่ควรปกป้องเด็กมากเกินไป และไม่ควรให้เด็กเจอกับประสบการณ์ที่ไม่ดีมากเกินไป

          ครูและผู้ที่จัดแผนการเรียนการสอนมีหน้าที่ดูแลว่าเด็กควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา เป็นความรับผิดชอบของครูที่จะต้องทำลายอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งอาจมีผลต่อมิตรภาพได้ พ่อแม่ควรเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดี และเป็นผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองในบางครั้ง ในขณะเดียวกันพ่อแม่ควรที่จะสื่อสารกับครูเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM