ไม่มีใครในครอบครัวที่พูดภาษาที่สองแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆ พูดสองภาษาได้อย่างไร?


          เด็กบางคนอาจเรียนรู้ภาษาที่สอง จากการเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาล กลุ่มเพื่อนเล่น ถ้าเด็กมีประสบการณ์การพูดภาษาที่ สองอย่างต่อเนื่องนอกบ้าน เด็กจะพูดสองภาษาได้ หากเด็กพูดภาษาเดียวที่บ้าน เมื่อเข้าโรงเรียนอนุบาลเขาจะพูดภาษาที่สองได้รวดเร็ว ลักษณะเช่นนี้นอกจากประสบความสำเร็จอย่างมากในโรงเรียนธรรมดาแล้ว เราจะยิ่งเห็นผลสำเร็จมากในโรงเรียนสองภาษา
          สิ่งที่ไม่ถูกต้องคือความคิดที่ว่า การเรียนรู้ภาษาที่สองนั้นควรเรียนรู้แต่เฉพาะนอกบ้าน ส่วนในบ้านพูดภาษาแม่ เพราะการพัฒนาทางภาษาที่สองของเด็กขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ปกครองด้วย การชมเชยเด็กและการไปเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแสดงถึงการให้ความสนใจจากพ่อแม่ ถ้าผู้ปกครองคิดว่าการพัฒนาภาษาที่สองเป็นสิ่งสำคัญ ในไม่ช้าเด็กจะเห็นความสำคัญเช่นกัน
          ความคิดของเด็กๆ จำเป็นต้องเติบโตผ่านการฟังและการพูดภาษาที่สอง เพื่อที่จะเรียนรู้ในการอ่าน การเขียนในภาษานั้นๆ ต่อไป ผู้ปกครองสามารถกระตุ้นการเรียนภาษาที่สองได้สองทาง คือ จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น หนังสือและนิตยสาร และการให้เด็กอ่านภาษาที่สองให้ฟัง ผู้ปกครองควรแสดงบทบาทเป็นผู้ชมเชย ไม่ใช่ผู้ตัดสินถูกผิด การวิจัยแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ปกครองจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เด็กอ่าน แต่เด็ก จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการอ่าน

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM