ทัศนคติของเด็กมีผลกระทบต่อการเรียนในภาษาที่สองหรือไม่?

          หากผู้ปกครองสามารถพาเด็กไปเที่ยวในที่ต่างๆ จัดหาสื่อภายในบ้านสำหรับฝึกฝนและแลกเปลี่ยนภาษาได้ย่อมเป็นการดี เพราะจะช่วยส่งเสริมทัศนคติและความสนใจในการเรียนภาษาของเด็กๆได้

          การยกย่องเด็กที่พูดได้ 2 ภาษา การชื่นชมและการให้ความนับถือในตัวเด็ก ย่อมดีกว่าที่จะสังเกตหรือจับผิดเขา บางครั้งการพูดชมและยิ้มจะเป็นการให้กำลังใจที่ดีต่อเด็กให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 2 ภาษา ซึ่งช่วยให้เด็กมีความตั้งใจเรียนได้ระยะเวลายาวนาน

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM