เพื่อนบ้านของฉันมีความคิดเห็นว่าพวกเขาควรรวมทั้งสองภาษา ซึ่งหมายถึงการใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้ที่บ้าน พวกเราควรที่จะแบ่งแยกภาษาหรือรวมทั้งสองภาษา?

          เพื่อนบ้านเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่ใช้ภาษาเดียว พวกเขาจะมองว่าภาษาจะทำให้ประเทศและคนห่างกัน การใช้ภาษาเดียวกันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้รวมตัวกันได้ ปัญหามีอยู่ว่า การรวมตัวกันมักจะหมายถึงการปรับให้เข้ากับลักษณะของสังคม เพื่อนบ้านที่ใช้ภาษาเดียวหวังที่จะให้คุณเป็นเหมือนพวกเขา

          เพื่อนบ้านที่ใช้สองภาษามักจะชอบและเห็นด้วยกับหลากหลายภาษา คนที่ใช้สองภาษาส่วนใหญ่จะยอมรับการใช้หลายภาษา และรับฟังได้หลายภาษา คำถามมีอยู่ว่า ควรที่จะให้เด็กอยู่ห่างจากเพื่อนบ้านเพื่อที่เด็กจะได้ไม่เก่งภาษาใดภาษาหนึ่งมากกว่าหรือไม่ คำตอบคือ การพัฒนาภาษาใดภาษาหนึ่งจะไม่มีผลกระทบต่ออีกภาษาหนึ่ง ภาษาแต่ละภาษาจะมีการพัฒนาที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเด็กควรจะฝึกใช้ภาษากับคนรอบข้าง และกับคนที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกัน และในเครือญาติ

แหล่งที่มา : A PARENTS' AND TEACHERS' GUIDE TO BILINGUALISM