การวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ

International English Language Test การวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ

TOEIC

Test of English for International Communication

การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไป ศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ การสอบ TOEFL รูปแบบ computer-based test แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ Listening (computer-adaptive format), Structure (computer-adaptive format), Reading และ Writing

IELTS

International English Language Testing System

การวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ เพื่อการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาให้ดี เทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Educational Testing Service
http://www.ets.org /

Center for Professional Assessment (Thailand)
http://www.toeic.co.th

Educate Park ตรารางเปรียบเทียบผลคะแนน
http://australia.educatepark.com/etc/compare.php