APEP ACTIVITIES
: : สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับโอกาสให้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมคารวะและขอรับพรปีใหม่ ตรุษจีน : :
:- ในการเข้าพบท่านรัฐมนตรีฯ ในครั้งนี้ นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พูดชี้แจงถึงผลกระทบในการจ้างครูต่างชาติของโรงเรียนเอกชน จากแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องเพดานการจ้างครูต่างชาติ อัตรา 60,000 บาท ซึ่งอาจจะทำให้โรงเรียนเอกชนเกิดปัญหาในการจ้างครูต่างชาติ ...
: : มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561 : :
:- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมทั้งในระบบและนอกระบบ ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561" ภายใต้แนวคิด "100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย" เพื่อถวายราชสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
: : Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3 : :
:- เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.) ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร โครงการ Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3 ภายใต้แนวคิด "English Program Learning Innovation : Getting Ready for Thailand Education 4.0" ณ ห้อง มิราเคิลแกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
: : “Expanding Horizons II” APEP Hong Kong Professional Visit 2017 : :
:- เมื่อวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้จัดโครงการ “Expanding Horizons II” APEP Hong Kong Professional Visit 2017 มีผู้เข้าร่วมการเดินทางทั้งสิ้น 33 คน จาก 12 โรงเรียน โดยได้ไปดูงานโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ...
: : ความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ : :
:- เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
: : งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : :
:- เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม อุปนายกสมาคม และ อ.เพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร์ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
 

: : ประเด็นความเดือดร้อนเกี่ยวกับครูชาวต่างประเทศ: :
         เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยผู้แทนสมาคม ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นความเดือดร้อนของครูโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งดร.วรนุชได้นำเสนอในที่ประชุม สรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครูต่างชาติ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

: : การอบรมสัมมนาครูและผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง "21st Century Bilingual Education: Maximizing second language skills in a CLIL classroom." และ "Making the change to communicative, learning-centered classrooms" : :
:- เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้จัดการอบรมสัมมนาครูและผู้บริหารโรงเรียนขึ้น ในหัวข้อเรื่อง "21st Century Bilingual Education: Maximizing second language skills in a CLIL classroom." และ "Making the change to communicative, learning-centered classrooms"
: : ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ : :
:- เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 56 ที่ผ่านมา ผู้แทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

: : TIEE 2013: Thailand International Education Expo 2013 : :

Thailand International Education Expo 2013

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมงาน The 10th Thailand International Education Expo : The 10th TIEE ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2556
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

: : Download รายละเอียดกิจกรรมและใบสมัคร : :

 

: : "สช.เตรียมความพร้อมโรงเรียนเอกชนในการใช้แท็บเล็ต" : :

 
:: Graduate Diploma in Teaching Profession หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ::

: : รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง : :
:: สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ::
:: สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ::
:: สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ::
:: การขอใบประกอบวิชาชีพ ::
 


หนังสือจากสำนักราชวัง
เรื่อง ตอบรับเงินทูลเกล้าฯ ถวาย
:: Download documents : :
: : โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
“เรื่อง การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปีพุทธศักราช 2558”
: :

:- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
“เรื่อง การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปีพุทธศักราช 2558”
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
: : วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555 : :
:- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน “เดินเทิดพระเกียรติวันการศึกษาเอกชน” เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
: : โครงการสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร “เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน” : :
:- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ร่วมกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย นำคณะครูโรงเรียนเอกชนสองภาษาเข้าร่วมเดินพาเหรด ในโครงการสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร “เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน” ณ อาคารยิมเนเซียม 5 ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554
: : กองทุนครูของแผ่นดิน : :
:- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน
เข้า “กองทุนครูของแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีความสามารถในการเป็นครูต้นแบบ เป็นครูที่สอนดี เป็นครูที่มีจิตวิญญาณเพื่อศิษย์ เพื่อเป็นทุนในการศึกษา อบรม และวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของครู และเพื่อเป็นทุนสนับสนุนพัฒนาครูในพื้นที่ชายแดน พื้นที่เสี่ยงภัย และทุรกันดาร จำนวน 10,000 บาทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554
: : Private Education for a Better Future 2011 : :
:- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อการสอน (APEP) ได้เข้าร่วมงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา
: : World Class Education for Global Citizen : :
:- ผู้แทนสมาคมเป็นวิทยากรรับเชิญร่วมอภิปราย หัวข้อ “World Class Education for Global Citizen” ในการประชุมอบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โครงการตามแผนฟื้นฟูระยะที่ 2 เพื่อดำเนินการจัดโครงการ Education Hub พัฒนาครู/ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนเอกชน
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น. เมื่อวันที่ 20-22 ส.ค.53

: :Expanding Horizons APEP Hong Kong Professional Visit 2010 :- สมาคมโรงเรียนเอกชน ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อการสอน ได้จัดโครงการ "Expanding Horizons" : APEP Hong Kong Professional Visit 2010 นำคณะผู้บริหารและครู จำนวน 40 ท่าน จาก 16 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียน การสอนแบบสองภาษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ RSS Tai Po Secondary School, King Ling College และ Xianggang Putonghua Primary School of Science & Creativity โดยความอนุเคราะห์และให้คำแนะนำ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr Angel Lin ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยฮ่องกง ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

: : สรุปผลโครงการ
"Expanding Horizons" : APEP Hong Kong Professional Visit 2010”

 

"Expanding Horizons" APEP Hong Kong Professional Visit 2010
13 - 16 OCTOBER 2010

รวมภาพความประทับใจไว้ใน Youtube

APEP Hong Kong Professional Visit 2010 - 1/5

APEP Hong Kong Professional Visit 2010 - 2/5
APEP Hong Kong Professional Visit 2010 - 3/5
APEP Hong Kong Professional Visit 2010 - 4/5
APEP Hong Kong Professional Visit 2010 - 5/5

Private Education for a Better Future.

Study , Stress & Music.

Thai Language and Culture and Professional Ethics Training.

APEP ANNUAL MEETING 2006.

APEP English Camp.

Hong Kong

Download Dr.Angel Lin's Presentation.

Presentation ประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
เพื่อมุ่งสู่ Education Hub
เมื่อวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2553
ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

: : Download Presentation :

Annual Meeting.

EP Scout Camp II.

งานอบรมสัมมนา Leap Ahead.

The Curriculum Analysis of English Program School.

Scout Camp Evaluation.

Scout Camp Evaluation.

EP CAMP.