มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสองภาษา

**KMUTT**

http://www.kmutt.ac.th/organization/Engineering/Faculty/academic_open.html

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเน้นสายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

http://www.kmutt.ac.th/organization/Engineering/Faculty/images/icon.gif หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรนานาชาติ
    รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาย
    คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

http://www.kmutt.ac.th/organization/Engineering/Faculty/images/icon.gif หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)หลักสูตรสองภาษา (Bilingual)
    หลักสูตร 4 ปี
    เทียบโอน (ใช้เวลาศึกษา 3 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.วส. เข้าศึกษาต่อระดับ
    ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
    อุตสาหการ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือ
    วัด และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ส่วนวิศวกรรมโยธาจะรับถึงปีการศึกษา 2549 โดยแบ่ง
    กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่ม (3 Clusters) ได้แก่

    1. Professional Engineering Cluster สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิศวกรมืออาชีพ
    2. Engineering R&D Cluster สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักวิจัยหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
    3. Engineering Entrepreneurship Cluster สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้บริหารกิจการ
 
http://www.kmutt.ac.th/organization/Engineering/Faculty/images/icon.gif หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) หลัก
    สูตร 4 ปี
    รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา
    วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ และตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จะมีการรับ
    ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
    และวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มีการแบ่งกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการ
    สอนออกเป็น 3 กลุ่ม (3 Clusters) ได้แก่ Professional Engineering Cluster ,
    Engineering R&D Cluster และ Engineering Entrepreneurship Cluster เช่นเดียวกับหลัก
    สูตร 4 ปีเทียบโอน

2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หลักสูตร 1 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
http://www.kmutt.ac.th/organization/Engineering/Faculty/images/icon.gif  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา(สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง และวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) วิศวกรรมเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมเทคโนโลยีการขึ้นรูปโพลิเมอร์ วิศวกรรมระบบการผลิต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม วิศวกรรมเที่ยงตรง วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมการเชื่อม วิศวกรรมคุณภาพ และมีหลักสูตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

http://www.kmutt.ac.th/organization/Engineering/Faculty/images/icon.gif   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หลักสูตร 2 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. ระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการศึกษาเกียรตินิยม หรือระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบ

**CHULA**

http://www.admissions.chula.ac.th/international-program.html

**Kasetsart**
http://www.ku.ac.th/curriculum/internation.html


รายชื่อหลักสูตรนานาชาติ (International Degree Programs)

 

Undergraduate

Faculty of Engineering
- Electromechanical Manufacturing Engineering
- Industrial Engineering
- Mechanical Engineering
- Software and Knowledge Engineering

Double Degree Programs

Faculty of Agriculture : Tropical Agriculture and International Trade
Degree from Kasetsart University and Victoria University

Faculty of Engineering : Aerospace Engineering and Business Administration
Degree from Kasetsart University and RMIT (5 ? years)
Master Degree Program

Faculty of Business Administration
- MBA

Faculty of Agriculture
- Tropical Agriculture
- Development Communication
- Entomology

Faculty of Agro Industry
- Biotechnology

Faculty of Economics
- Agricultural Economics

Faculty of Engineering
- Industrial Engineering
- Civil Engineering
- Environmental Engineering
- Electrical Engineering

Faculty of Fisheries
- Fisheries Management
- Fisheries Biology
- Fisheries Product
- Marine Science
- Aquaculture

Faculty of Forestry

- Forestry
Doctoral Degree Program
Faculty of Agro Industry
- Biotechnology
Faculty of Agriculture
- Tropical Agriculture
Faculty of Engineering
- Industrial Engineering
Faculty of Forestry
- Forestry

 

**THAMMASAT**

http://www.interaffairs.tu.ac.th/inter-program.html

**Srinakharinwirot**International Program
http://www.swu.ac.th/en/

Programs taught in English:
http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_12x12_redtriangle.gif   International College for Sustainability Studies
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifB.A. in Sustainable Tourism
        (Hospitality Management and Ecotourism, and
        Hospitality Management and Recreation)
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifM.A. in International English Language Studies *
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifM.A. in Contemporary Thai Studies (Interdisciplinary Program) *
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifM.Sc. in Holistic Tourism Management (Interdisciplinary Program) *
    Remark : All Programs are expected to be launched before 2014
http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_12x12_redtriangle.gif   Faculty of Humanities
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifM.A. in Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifM.A. in Business English for International Communication
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifM.A. in English
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifPh.D. in English
http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_12x12_redtriangle.gif   Behavioral Science Research Institute
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifM.S. & Ph.D. in Applied Behavioral Science Research Institute(focused on Research)
Programs taught in Thai:
http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_12x12_redtriangle.gif   Faculty of Humanities
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifM.A. in Teaching Thai as a Foreign Language (TTFL)
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifB.A. in Communicative Thai for Foreigners
Bilingual Programs (Thai & English):
http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_12x12_redtriangle.gif   School of Economics and Public Policy
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifB. Econ. in Economics
http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_12x12_redtriangle.gif   College of Social Communication Innovation
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifB.S. in Social Communication Innovation
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifB.S. in Cinema and Digital Media
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifB.A. in Communication Innovation (in 2011)
Joint Program:
http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_12x12_redtriangle.gif   Faculty of Medicine
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifJoint Doctor of Medicine Program with the University of Nottingham, UK
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifB.Med.Sci.(University of Nottingham, U.K.)
    http://www.swu.ac.th/en/images/bullet_9x12_red.gifM.D.(SWU, Thailand)

Dhurakij Pundit University
http://www.rais.ac.th/udpu.html  / http://www.dpu.ac.th/dpuic/
Undergraduate Programs:

   • Bachelor of Arts in English for Business Communication (IBEC)
   • Bachelor of Arts in Hospitality and Tourism Management (IHOST)
   • Bachelor of Science in Information Technology (IBIT)

Admission Requirements:

   • Candidates must have successfully completed their upper secondary education in Thailand or have equivalent academic qualifications from abroad that are recognized by the Thai Ministry of Education; and must show proficiency in the English language by having at least one of the following qualifications:
    • A TOEFL score of at least 133 (computer-based)
    • An IELTS score of at least 4.5
    • An English score of 70 points or more obtained in the Thai University English Entrance examination
    • A pass in Dhurakij Pundit University’s English Proficiency Test for International programs

Mahidol University

http://www.mahidol.ac.th/mueng/under_graduate.htm

Stamford University

http://www.stamford.edu/th/programs/bachelor-degree-programs-at-bangkok-campus/

Silpakorn University

http://www.su.ac.th/html_academics/international.asp