ความเคลื่อนไหวของสมาคม
วันที่
รายการ
12 ธ.ค. 45
กรรมการสมาคมฯประชุมที่โรงเรียนอุดมศึกษาเรื่อง
1. ติดตามความคืบหน้าในเรื่องการยื่นจัดตั้งสมาคมฯ
2. อภิปรายเพิ่มเติมในเรื่องคำสั่งวก.1065และเตรียมยื่นข้อเสนอขอปรับแก้ไขเกณฑ์
3. อภิปรายเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
4. กรมวิชาการขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนโครงการสื่อฯส่งรายการและตัวอย่างหนังสือ
3 ธ.ค. 45
นายกฯสมาคมเข้าประชุมด่วนกับคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมสช. ประเด็นหลักคือเรื่อง
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนของโรงเรียนเอกชนที่ขอเปิดโครงการสื่อฯ
(ยังไม่ได้ข้อสรุป)
2 ธ.ค. 45
กรรมการสมาคมฯประชุมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เรื่อง
1. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในคณะกรรมการเพื่อยื่นเรื่องการขอจัดตั้งสมาคมฯ
2. ระดมปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากคำสั่งที่วก1065/2544
3. ปรึกษาเรื่องการเข้าพบท่านรัฐมนตรีเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
22 พ.ย. 45
ประชุมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
เรื่องการจัดตั้งสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน