ความเคลื่อนไหวของสมาคม
วันที่
รายการ
12 ธ.ค. 46
ประชุมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ณ ห้องเจ้าพระยา
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
20 พ.ย. 46
กรรมการสมาคมฯร่วมหารือและปรับแก้สัญญาจ้างครูต่างชาติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
13 พ.ย. 46
     
(คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่)
กรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่
นางพรนิภา ลิมปพยอม จากนั้นเป็นการประชุมกรรมการสมาคมประจำเดือนพฤศจิกายน
ที่ห้องอาหารครัวราชดำเนิน
18 ก.ย. 46
นายกสมาคมฯเข้าประชุมสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อ 12 ก.ย. 46 กับสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมสยามซิตี้
12 ก.ย. 46
นายกสมาคมฯเข้าประชุมกับสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เพื่อชี้แจงปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนเสนอต่อ
ท่านรองนายกฯจาตุรนต์ ฉายแสง
11 ก.ย. 46
ประชุมกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนกันยายน ที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
9 ก.ย. 46
นายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 6/2546 กับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้อง ประชุมสช.
5 ก.ย. 46
ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเรื่องปัญหา
ครูต่างชาติ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมประชุม เช่น สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน สมาคมโรงเรียนนานาชาติ ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงต่างประเทศ ฯลฯ
21 ส.ค. 46
ส่งจดหมายเชิญโรงเรียนเอกชนโครงการสื่อทั่วประเทศร่วมจัดงานนิทรรศการ
การศึกษานานาชาติในไทยครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 27 - 29 ก.พ. 46
และเชิญชวนโรงเรียนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมสมัครเข้าเป็นสมาชิก
19 ส.ค. 46
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
18 ส.ค. 46
นายกสมาคมฯเข้าประชุมกับสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์
14 ส.ค. 46
ประชุมกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนสิงหาคม ที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
11 ส.ค. 46
นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนร่วมคัดเลือกกรรมการคุรุสภา
5 ส.ค. 46
สมาคมฯส่งผู้แทนเข้าประชุมเรื่องการจัดนิทรรสการการศึกษานานาชาติในไทยครั้งที่ 2 ปี 2547
ที่กรมส่งเสริมการส่งออก
26 ก.ค. 46
นายกสมาคมฯเข้าฟังการประชุมชี้แจงการเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา
จัดโดยสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยที่โรงแรมรอยัลริเวอร์
25 ก.ค. 46
นายกสมาคมฯร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก้ปัญหาการดำเนินงาน
ของโรงเรียนเอกชน ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส จัดโดยส.ช.
25 ก.ค. 46
ยื่นจดหมายถึงท่านดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม เพื่อสรุปปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข
กรณีครูต่างชาติละทิ้งหน้าที่
23-26 ก.ค. 46
ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ จัดโดยกรมวิชาการ ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์
ในนามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
(รองโฆษกฯกระทรวงศึกษาธิการ นางเนตรปรียา ชุมไชโย ขอให้สมาคมฯช่วยจัดให้
โดยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐ)
21 ก.ค. 46
จัดซุ้มประชาสัมพันธ์สมาคมฯร่วมกับกิจกรรมโครงการพัฒนาครูเพื่ออนาคต
(Professional Development for Future) จัดโดยโรงเรียนฉัตรวิทยา ที่หอประชุมคุรุสภา
18 ก.ค. 46
ประชุมกรรมการสมาคมประจำเดือนกรกฎาคม 2546 ที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
10 ก.ค. 46
ยื่นจดหมายถึงท่านรัฐมนตรีปองพล อดิเรกสาร ร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการดำเนินการ
อันเกิดจากการปรับโครงสร้างของกระทรวงฯ
8 ก.ค. 46
นายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 5/2546 กับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้องประชุมสช.
18 มิ.ย. 46
นายกสมาคมฯเข้าประชุมกับคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้องประชุม 2 สช.
13 มิ.ย. 46
ผู้แทนนายกสมาคมฯเข้าประชุมกับคณะกรรมการวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้องประชุมสช.
11 มิ.ย. 46
ส่งจดหมายแจ้งความเคลื่อนไหวทั่วไปไปยังโรงเรียนเอกชนโครงการสื่อฯทั่วประเทศ
30 พ.ค. 46
นายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 4/2546 กับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้องประชุมสช.
1 พ.ค. 46
ผู้แทนนายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 3/2546 กับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้องประชุมสช.
28-30 มี.ค. 46
ร่วมจัดนิทรรศการการศึกษานานาชาติในไทย ที่กรมส่งเสริมการส่งออก 1 พ.ค. 46
ผู้แทนนายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 3/2546 กับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้องประชุมสช.
28 มี.ค. 46
ผู้แทนนายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 2/2546 กับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้องประชุมสช.
14 ก.พ. 46
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนโครงการสื่อฯที่ร.ร.มณเฑียรฯ เรื่องการจัดงานเปิดตัวฯ
(เปลี่ยนจากการจัดงานเปิดตัวโดยสมาคมฯไปจัดออกบูธร่วมกับกรมส่งเสริมฯ 28-30 มี.ค.46 )
7 ก.พ. 46
กรรมการสมาคมฯเข้าคารวะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และ
นำเสนอเรื่องต่างๆดังนี้
1. อุปสรรคปัญหาที่เกิดจากคำสั่งที่วก.1065/2544
2. การส่งหนังสือให้กรมวิชาการ
3. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
4. การเปิดโครงการสื่อฯในโรงเรียนของรัฐในเขตพื้นที่เดียวกับโรงเรียนเอกชน
5 ก.พ. 46
กรรมการสมาคมฯประชุมที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เรื่อง
1. นายกสมาคมฯแจ้งข่าวจากที่ได้ประชุมเมื่อ 29 ม.ค. 46
2. การเข้าพบท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. การจัดงานเปิดตัวสมาคมฯและแนะนำโรงเรียนเอกชนโครงการสื่อฯให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ
30 ม.ค. 46
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อการสอน
29 ม.ค. 46
นายกสมาคมฯได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษและเป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนโครงการสื่อฯ
เข้าประชุมครั้งที่ 1/2546 ที่ห้องประชุมสช.
เรื่อง
1. การแก้ไขหลักเกณฑ์คำสั่งที่วก1065/2544
2. การส่งตัวอย่างหนังสือให้กับกรมวิชาการ
14 ม.ค. 46
นายกสมาคมฯยื่นเรื่องถึงท่านรมต.ปองพล ขอเสนอให้พิจารณาขอปรับแก้ไขคำสั่งที่วก 1065/2544
8 ม.ค. 46
กรรมการสมาคมฯเข้าคารวะท่านรมต.ปองพล อดิเรกสารและท่านดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ พร้อมแนะนำตัวสมาคมฯ