ความเคลื่อนไหวของสมาคม
วันที่
รายการ
30 ธ.ค. 47
นายกสมาคมฯร่วมกับกรรมการสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เข้าคารวะ
ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และมอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรณีพิบัติในภาคใต้
21 ธ.ค. 47
ผู้แทนสมาคมฯเข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนิทรรศการการศึกษา
นานาชาติในไทย ณ กรมส่งเสริมการส่งออกครั้งที่ 4/2547
20 ธ.ค. 47
website   สมาคมฯเปลี่ยนชื่อเป็น    http://www50.brinkster.com/apep  
เนื่องจาก website เดิมไม่สามารถให้บริการได้
14 ธ.ค. 47
ผู้แทนสมาคมฯเข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนิทรรศการการศึกษา
นานาชาติในไทย ณ กรมส่งเสริมการส่งออกครั้งที่ 3/2547
13 ธ.ค. 47
นายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 1/2547 ที่อาคารสพฐ. 5 ห้องประชุมสพฐ.
กับคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program:EP) ตามคำสั่งแต่งตั้ง ณ 30 พ.ย. 47
2 ธ.ค. 47
ได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานในโครงการศึกษาวิจัยการศึกษาแบบสองภาษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ
19 พ.ย. 47
นายกสมาคมฯร่วมประชุมกับสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
10 พ.ย. 47
ยื่นจดหมายถึง เลขาธิการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และผู้อำนวยการกองทะเบียน สช.เรื่องขอความช่วยเหลือกรณีครูต่างชาติละทิ้งหน้าที่
5 พ.ย.47
ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการขอเข้ามาทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
แบบสองภาษาในประเทศไทยของรองศาสตราจารย์ Angel Lin จากมหาวิทยาลัย
City University of Hong Kong
27 ต.ค. 47
นายกสมาคมฯประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2547 ที่ห้องประชุมสช.
11 ต.ค. 47
ผู้แทนสมาคมฯเข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติ
ในไทยครั้งที่ 2/2547 ณ กรมส่งเสริมการส่งออก
14 พ.ค. 47
นายกสมาคมฯประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 5/2547 ที่ห้องประชุมสช
6 พ.ค. 47
นายกสมาคมฯประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 4/2547 ที่ห้องประชุมสช
22 เม.ย. 47
นายกสมาคมฯประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 3/2547 ที่ห้องประชุมสช
23 มี.ค. 47
นายกสมาคมฯร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 2/2547 ที่ห้องประชุมสช
10 - 12 มี.ค 47
ค่ายลูกเสือ EP ณ ค่ายศรณรงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล แคมป์ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 123 คน จาก 11 โรงเรียน และครูผู้กำกับไทย 54 คน
ต่างชาติ 6 คน จาก 13 โรงเรียน (สังเกตการ 2 โรงเรียน) รวม 183 คน
29 ก.พ. 47
จัดสัมมนาหัวข้อ Learning Bilingually, The Benefits and Challenges โดย
Mr.Adrian Jones และ"ทำไมเด็กไทยจึงควรเรียน English Program" โดย
ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม, ดร.สุทธิพงษ์ ยงค์กมลและพิธีกรรับเชิญ คุณสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
27 - 29 ก.พ. 47
ร่วมจัดนิทรรศการการศึกษานานาชาติในไทย ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2 ก.พ. 47

คณะครูจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตราและโรงเรียนอุดมศึกษาประชุมหารือเรื่องการจัด
โครงการชุมนุมลูกเสือ EP ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2546 ณ ค่ายศรณรงค์
อินเตอร์เนชั่นแนล แคมป์ ที่โรงเรียนอุดมศึกษา

3 ก.พ. 47
นายกสมาคมฯร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้องประชุมสช
4 ก.พ. 47
นายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 7/2547 กับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่ห้องประชุม สช
6 ก.พ. 47
ส่งจดหมายเชิญโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการชุมนุมค่ายลูกเสือ EP