ความเคลื่อนไหวของสมาคม
วันที่
รายการ
19 ธ.ค. 48
ประชุมกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 10/2548 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
17–18 ธ.ค. 48
สมาคมฯเข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ ExCEL ณ อิมแพค เมืองทองธานี
16 พ.ย. 48
นายกสมาคมฯและผู้แทนเข้าประชุมรับฟังนโยบายการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
2 พ.ย. 48
นายกสมาคมฯเข้าประชุมการจัดมหกรรมการวิชาการภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
12-14 ต.ค. 48
กิจกรรมอบรมผู้นำนายหมู่ลูกเสือ EP ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง
22 ก.ย. 48
ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 9/2548 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
27-28 ส.ค. 48
นายกสมาคมฯและผู้แทนสมาคมฯเข้าร่วมการประชุมตะกลม เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
24 ส.ค. 48
นายกสมาคมฯเข้าประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
23 ส.ค. 48
ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 8/2548 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
17 ส.ค. 48
นายกสมาคมฯเข้าประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
9 ส.ค. 48
นายกสมาคมฯเข้าประชุมพิจารณาร่างนโยบายการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
28-31 ก.ค. 48
จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ Leap Ahead : Activating Innovative Strategies and Approaches for Bilingual School Educators ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 48
ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 7/2548 ณ โรงเรียนประภามนตรี 2
8 ก.ค. 48
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 5 ก.ค. 48 ณ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
5 ก.ค. 48
นายกสมาคมฯร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
จัดโดยสภาการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมสช. กระทรวงศึกษาธิการ
21 มิ.ย. 48
ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 6/2548 ณ โรงเรียนดรุณพัฒน์
30 พ.ค.48
ผู้แทนสมาคมฯเข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2548 ที่ห้องประชุมสช.
24 พ.ค. 48
ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 5/2548 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
12 พ.ค. 48
ผู้แทนสมาคมฯเข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 3/2548 ที่ห้องประชุมสช.
20 เม.ย. 48
ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 3/2548 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
7 เม.ย. 48
นายกสมาคมฯเข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 1/2548 ที่ห้องประชุมสช.
28 – 29 มี.ค.48
จัดโครงการสัมมนาวิเคราะห์หลักสูตร ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา วิทยากรรับเชิญคือ
ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผศ.ดร.เกษสุดา รัชดาวิศิษฎ์กุล อาจารย์ประจำสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
15 มี.ค. 48
ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 3/2548 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
24 ก.พ. 48
นายกสมาคมฯเข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 1/2548 ที่ห้องประชุมสช.
15 ก.พ. 48
ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 2/2548 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
14 ก.พ. 48
นายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 3/2547 ที่อาคารสพฐ 1 ห้องประชุมสีชมพู กับคณะกรรมการบริหารโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program:EP)
27 ม.ค. 48
ประชุมกรรมการสมาคมครั้งที่ 1/2548 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
17 ม.ค. 48
ประชุมสามัญประจำปีสมาชิกสมาคมฯ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
7 ม.ค. 48
นายกสมาคมฯเข้าประชุมครั้งที่ 2/2547   ที่อาคารสพฐ.  5 ห้องประชุมสพฐ. กับคณะกรรมการบริหารโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program:EP)