ความเคลื่อนไหวของสมาคม
วันที่
รายการ
  14 ธ.ค. 49
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3/2549 ณ ห้องประชุม 1
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
     1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
     2. พิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
          ปีการศึกษา 2549 จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  9-12 ธ.ค. 49
English Camp ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
  24 พ.ย. 49
ประชุมกรรมการสมาคม เรื่องการจัดค่าย English Camp ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
  3 ต.ค. 49
คณะทำงานกิจกรรม EP English Camp สำรวจสถานที่ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
  29 ส.ค. 49
ประชุมกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 3/2549 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  1 ส.ค. 49
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
  14 ก.ค. 49
ประชุมกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 2/2549 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
  5 ก.ค. 49
นายกสมาคมฯและผู้แทนร่วมประชุมกับสภาการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม 1
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  23 มิ.ย. 49
ประชุมกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 1/2549 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
  26 พ.ค. 49
นายกสมาคมฯเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2549
ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  20 เม.ย. 49
นายกสมาคมฯเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2549
ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  21 ก.พ. 49
นายกสมาคมฯเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2549 ณ ห้องประชุมสีชมพู
ชั้น 3 อาคารสพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ
  3 - 5 ก.พ. 49
ผู้แทนสมาคมฯร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบEnglish Program ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
ในงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติในไทย 2549 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก