ความเคลื่อนไหวของสมาคม
วันที่
รายการ
14 ธ.ค.50
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
เวลา 13.30-16.00 น.
22 พ.ย.50
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
เวลา 13.30-16.00 น.
1 พ.ย. 50

นายกสมาคมไปประชุม เรื่อง หารือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาชาวต่างประเทศ
เป็นนักเรียนและครู โรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุม สช.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เวลา 10.00 น.

7 ก.ย. 50

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549, สัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “Thinking” โดย Dr. Jessie Ee
และรับฟังนโยบายการศึกษาโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
เวลา 8.30 – 16.00 น.

23 ส.ค. 50

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
เวลา 13.30-16.00 น.

9 ส.ค. 50
นายกสมาคมได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง “ แนวทางดำเนินการประเมินคุณภาพ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ”
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เวลา 13.00-16.00 น.
7 ส.ค. 50
ผู้แทนกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อหารือและรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนเป็นภาษาอังกฤษ และเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
18 ก.ค. 50

ผู้แทนสมาคมฯ เข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักตรวจคนเข้าเมืองและนำเสนอปัญหาต่างๆ
เพื่อขอแนวทางแก้ไข อาทิ

1. เจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรียนนอกเวลาทำการ
2. ครูต่างชาติหาประโยชน์จากโรงเรียนโดยอาศัยช่องว่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลารอใบอนุญาต
3. การดำเนินคดีกับโรงเรียน กรณีที่ตรวจพบครูที่อยู่ในระหว่างรอใบอนุญาตทำงาน

10 ก.ค. 50
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
เวลา 13.30-16.00 น.
29 มิ.ย. 50

ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 5/2550 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักบริหารงาน
คณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 9.00 น.

21 มิ.ย. 50

ปะชุมหารือยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการจัดสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 10.00 น.

12 มิ.ย. 50
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
เวลา 13.30-16.00 น.
7 มิ.ย. 50

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 4/2550 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 9.00 น.

17 พ.ค. 50

9.00 น. อ.พิสุทธิ์ ประชุมคระอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3/2550 ณ ห้องประชุม 1
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เรื่อง

 • การนำเสนอโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ
  ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 30 เม.ย. 50
 • รายงานเรื่องการขอยกเลิกคำร้องขอขยายชั้นเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน
  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
รายงานผลการประเมินสภาพความพร้อมของโรงเรียน ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ
ครั้งที่ 2/2550
30 เม.ย. 50

13.30 น. อ.อรวรรณ ผู้แทนสมาคมฯ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 2/2550
เรื่อง ร่วมพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน จำนวน 8 โรง

11 เม.ย. 50

9.00น.ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมฯ ครั้งที่ 2/2550
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง

1. (ร่าง) ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และ เงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมฯ สำหรับปีการศึกษา 2550 (ฉบับที่2)

2. แนวปฏิบัติในการขอเก็บค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อนของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
และประเภทอาชีวศึกษา

3.การนำค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไปขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

13.30น. อ.พิสุทธิ์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2550 ณ ห้องประชุม 1
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง...

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน
  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อม
  ของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอน
  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
 • ขั้นตอนการขอเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอน
  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
 • พิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน จำนวน 9 โรง
22 มี.ค. 50

ประชุมสัมมนาประเด็นในร่างพระราชบัญยัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ที่เป็นปัญหา
ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม
ชั้น 4 หอประชุมคุรุสภา เวลา 8.30-15.00 น.

9 มี.ค. 50
ประชุมปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบการอุดหนุนการศึกษาเอกชนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7 มี.ค. 50
ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาเอกชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 เพื่อรับทราบ
ผลการดำเนินงานของสภาฯ รับทราบผลดำเนินการเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน การเพิ่มเงินเดือนครู 5 % การจัดอบรมปฏิบัติการ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
เวลา 13.30 น.
27 ก.พ. 50
ประชุมสุมมนาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องมาตรการควบคุมการจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักตรวจคนเข้าเมือง
ซอยสวนพลู เขตสาทร
23 ก.พ. 50
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงรูปแบบการอุดหนุนการศึกษาเอกชน ของสำนักปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
8 ก.พ. 50
นายกสมาคมฯ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบการอุดหนุนการศึกษาเอกชน
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7 ก.พ. 50
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาสมาคม/ชมรมทางการศึกษาเอกชน
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2 ก.พ. 50
นายกสมาคม อ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล ร่วมเสวนาเรื่อง “ ศักยภาพการศึกษานานาชาติ ในประเทศไทย ”
ณ ห้องประชุม 1 ศูยน์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
25 ม.ค. 50
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา(ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต
เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของโรงเรียนเอกชน สำหรับปีการศึกษา 2550
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11 ม.ค. 50
ประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงระบบการอุดหนุนการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมสำนัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน