ความเคลื่อนไหวของสมาคม
วันที่
รายการ
29 ธ.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

25 ธ.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมระดมความคิดเห็นร่างกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ เวลา 8.30 น.

15 ธ.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 สช. ชั้น 2 เวลา 14.00 น.

8 ธ.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 สช. ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

1 ธ.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมหารือการจัดงาน วันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2552
ณ ห้องประชุม 1 สช.ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

25 พ.ย. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปร่วมพิธีแถลงข่าวลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาสถานศึกษาตามรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด เวลา 14.00 น.

19 พ.ย. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมสัมมนา-กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกาเอกชน
ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด เวลา 8.30 น.

17 พ.ย. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุม เรื่องปัญฆาการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ณ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เวลา 9.30 น.

5 พ.ย. 51

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2551 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ซ.แบริ่ง จ.สมุทรปราการ เวลา 13.30-16.00 น.

3 - 4 ต.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประสานงานการจัดอบรม Mr. Michael Griffin’s workshop ในหัวข้อ Study, Stress & Music “พลังแห่งดนตรี : พลังแห่งการเรียนรู้” ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 8.30 น.

25 - 26 ก.ย. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม สช. เวลา 9.00 น.

23 ก.ย. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 เวลา 9.30 น.

19 ก.ย. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต ดร.จรวยพร เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง และเลี้ยงต้อนรับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล กรุงเทพ เวลา 18.00 น.

23 ส.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมสัมมนาประจำปี ของสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

11 ส.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ และนิทรรศการการศึกษาไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุม สช.ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

7 ส.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ณ ห้องประชุม สช.1 เวลา 13.30 น.

23 ก.ค. 51

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2551 ณ ห้องประชุมศรีแก้ว โรงแรมมนต์มณี
ซ.แบริ่ง 6 จ.สมุทรปราการ เวลา 11.00 น.

10 ก.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมคณะทำงานโครงการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย
ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชั้น 2 เวลา 9.30 น.

8 ก.ค. 51

นายกสมาคมฯ , ดร.วรนุช และอ.อัชฌา ไปร่วมยื่นจดหมายขอผ่อนผันการใช้พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน มาตรา 159 และประชุมปรึกษาปัญหาในพระราชบัญญัติ
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 8.30 น.

19 มิ.ย. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อบรรณาธิการเค้าโครงการวิจัยให้สมบูรณ์
พร้อมทั้งจัดทำเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะทำงาน
ณ วังยางรีสอร์ทโฮเทลแอนด์สปา จ.สุพรรณบุรี

18 มิ.ย. 51

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2551 ณ ห้องประชุมศรีแก้ว โรงแรมมนต์มณี
ซ.แบริ่ง 6 จ.สมุทรปราการ เวลา 13.30 น.

9 มิ.ย. 51

นกยกสมาคมฯ และอ.อรวรรณ ไปประชุมสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อศึกษา และกำหนดแนวทาง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 เวลา 9.00 น.

8 มิ.ย. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปประชุมแก้ปัญหาวิกฤตโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ณ หอประชุมคุรุสภา เวลา 8.00 น.

23 พ.ค. 51

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
เวลา 13.30 น.

20 พ.ค. 51

นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ไปประชุมจัดทำเค้าโครงการวิจัย
โครงการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน EP ณ ห้องประชุม 1
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เวลา 9.30 น.

13 พ.ค. 51

นายกสมาคมฯ และอ.อรวรรณ ไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2551
ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

8 พ.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปร่วมประชุมสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน
เพื่อรับฟังข้อปัญหาการดำเนินกาตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 9.00 น.

30 เม.ย. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2551 ณ ห้องประชุม 1
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

9 เม.ย. 51

นายกสมาคมฯ และอ.อรวรรณ ไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2551
ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

1 เม.ย. 51

นายกสมาคมฯ และอ.อรวรรณ ไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2551
ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

18 มี.ค. 51

ผู้แทนสมาคมฯ ไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุม 1
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

8 ก.พ.51
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคม เข้าพบท่านเลขาธิการคุรุสภา ดร.จักรพรรดิ วะทา
เพื่อประชุมหารือ เรื่อง การอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สำหรับครูชาวต่างประเทศ ณ ห้องประชุมคุรุสภา เวลา 14.00 น.
4 ก.พ.51
นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคม เข้าเยี่ยมคารวะนายสำรวม พฤกษ์เสถียร
เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 10.00 น.
1-3 ก.พ.51
ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
28 ม.ค.51
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
เวลา 13.30-16.00 น.
22 ม.ค.51
ประชุม ตัวแทนโรงเรียนสมาชิก เรื่องความร่วมมือแก้ไขสัญญาครูต่างชาติให้รัดกุม
ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 126
เวลา 13.30 – 16.00 น.