ความเคลื่อนไหวของสมาคม
 
 
วันที่
รายการ
17 ธ.ค. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุม เรื่องมหกรรมวันการศึกษาเอกชน โดยให้นำแผนการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบและวิธีการจัดงาน พร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดงานมานำเสนอ ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

29 พ.ย. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลก ณ ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ ชั้น 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เวลา 13.00 น.

27 พ.ย. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาการศึกษษเอกชน ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม 1-2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้น พาเลซ มหานาค เวลา 8.30 น.

1 พ.ย. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมกับสภาการศึกษาเอกชน เรื่องความคืบหน้า พ.ร.บ. ค่าครองชีพ 750 บาท และวันการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม 2 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ไทย กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น.

27 ต.ค. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุม เรื่องผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (EP Program) และหลักสูตรนานาชาติต่อเด็กไทย โดยเฉพาะประเด็นด้านค่านิยม จิตสำนึก บุคลิกภาพ และความเป็นไทย ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา เวลา 13.30 น.

19 ต.ค. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมงานสัมมนาเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างตารางข้อผูกพัน การค้าและบริการ ชุดที่ 8 ของไทยในกรอบอาเซียน สำหรับสาขาการศึกษา ณ โรงแรมอิมพี เรียลควีนปาร์ค เวลา 9.00 น.

13 - 16 ต.ค. 53

สมาคมฯ จัดโครงการ "Expanding Horizons" : APEP Hong Kong Professional Visit 2010 เพื่อนำคณะผู้บริหารและครู จำนวน 40 ท่าน จาก 16 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียน การสอนแบบสองภาษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ RSS Tai Po Secondary School, King Ling College และ Xianggang Putonghua Primary School of Science & Creativity โดยความอนุเคราะห์และให้คำแนะนำจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr Angel Lin ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฮ่องกง

1 ต.ค. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมกับสภาการศึกษาเอกชน เรื่องเงินอุดหนุน การขึ้นเงินเดือนครู และ เงินสวัสดิการครู 1500 บาท ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน ชั้น 2 เวลา 9.00 น.

20 - 22 ส.ค. 53

ผู้แทนสมาคมเป็นวิทยากรรับเชิญร่วมอภิปราย หัวข้อ “World Class Education for Global Citizens” ในการประชุมอบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โครงการตามแผนฟื้นฟูระยะที่ 2 เพื่อ ดำเนินการจัดโครงการ Education Hub พัฒนาครู/ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

6 ส.ค. 53

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเทิดพระเกียรติ “มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของ แผ่นดิน” :รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษ์ราชด้วยภักดี” ณ ห้องประชุม สช. ชั้น 2 เวลา 9.30 น.

2 ส.ค. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Thailand International Education Expo 2010: TIEE 2010 ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นนทบุรี) เวลา 13.30 น.

21 ก.ค. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมงานประกาศปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 เวลา 10.00 น.

20 ก.ค. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการจัดงาน Thailand International Education Expo 2010 ครั้งที่ 2ณ ห้องประชุม 30314(1) ชั้น 3 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นนทบุรี) เวลา 10.00 น.

18 ก.ค. 53

นายกสมาคมและกรรมการสมาคมร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคนใหม่ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เวลา 18.00 น.

24 - 25 มิ.ย. 53

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของรัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา (Public-Private Partnership: PPP) ณ ห้อง Meeting Room C ชั้น 7 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท เวลา 9.00 น.

4 มิ.ย. 53

นายกสมาคมสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2553 ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 9.30 น.

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ Education Hub พัฒนาครู/ผู้สอน/ บุคลากร ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 9.30 น.

2 มิ.ย. 53

นายกสมาคมและกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมความคืบหน้าพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.00 น.

27 พ.ค. 53

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน ณ กรมสรรพากร เวลา 13.30 น.

26 พ.ค. 53

ผู้แทนสมาคมร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม 1 สำนัก บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.00 น.

11 พ.ค. 53

นายกสมาคมสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

30 เม.ย. 53

นายกสมาคมสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 เวลา 13.30 น.