ความเคลื่อนไหวของสมาคม
 
 
วันที่
รายการ
27 ธ.ค. 54

นายกสมาคมและผู้แทนสมาคมเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รัฐมนตรีช่วยฯ, ปลัดกระทรวงฯ และผู้อำนวยการสช. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 9.00 น.

3 ต.ค. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี และมอบกระเช้าของขวัญในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานสช. เวลา 9.00 น.

28 ก.ย. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้อง 204 (ห้องรวงข้าว) ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 8.30 – 12.30 น.

28 ก.ย. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญ และแสดงความยินดีกับนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับทราบนโยบายทางด้านการศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เวลา 8.00 – 16.00 น.

13 ก.ย. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร “เทิดพระเกียรติ 84 พรรษาองค์ราชัน กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน” ณ ห้อง Trinity Hall ชั้น 11 อาคารจอห์นเอ เอ กิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เวลา 13.00 น.

9 ก.ย. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับแนวทางการจัดกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร และแนวทางปฏิบัติที่สมาคมต้องรับผิดชอบ ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.

31 ส.ค. 54

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ถนนนครไชยศรี กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.

19 ส.ค. 54

นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการเข้าเยี่ยมคารวะนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ และนายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 10.00 น.

15 ส.ค. 54

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อหาข้อสรุปเสนอท่านรัฐมนตรี
ณ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ถนนนครไชยศรี กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น.

27 ก.ค. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ เวลา 8.00 – 16.30 น.

4 ส.ค. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ณ ห้องเดอะพาเลซฮอลล์ ชั้น 7 โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ เวลา 8.00-16.30 น.

22 ก.ค. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Thailand International Education Expo: TIEE ครั้งที่ 2
วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 50601 ชั้น 6 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี เวลา 10.00 น.

11 ก.ค. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงไปเมื่อวันที่ 9 ก.ค.54 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 14.00 น.

25 มิ.ย.54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมรับฟังนโยบายการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผู้แทนทุกพรรคการเมือง ณ อาคารยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ เวลา 9.00 น.

7 มิ.ย. 54

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.30 น.

1 มิ.ย. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก บริษัทประชาสัมพันธ์งานการศึกษานานาชาติของไทย ณ ห้องประชุม 50601 ชั้น 6 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี เวลา 10.00 น.

6 พ.ค. 54

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.30 น.

30 เม.ย. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม 1-3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เวลา 8.30-16.30 น.

25 เม.ย. 54

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ด้วยเรื่องสำคัญ ได้แก่ พ.ร.บ.แก้ไข, การทำตราสาร และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.จังหวัด) ณ ห้องประชุมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น.

21 เม.ย. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี เวลา 13.00 น.

5 เม.ย. 54

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่1/2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.30 น.

10 มี.ค. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Thailand International Education Expo ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุม 50601 ชั้น 6 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี เวลา 15.00-16.30 น.

21 ก.พ. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการคัดเลือกเยาวชนและครู เข้าร่วมงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

3 ก.พ. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.00 น.

17 ม.ค. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ เวลา 13.30 น.

14 ม.ค. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุม เรื่อง การจัดงานวันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2554 โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม : แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนประเภทสามัญศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 14.00 น.

7 ม.ค. 54

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนงาน ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น.