ความเคลื่อนไหวของสมาคม
 
 
วันที่
รายการ
26 ต.ค. 55

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมปัญหาเงินเดือน และค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา จัดโดยสภาการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 9.00 น.

22 ส.ค. 55

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคระอำนวยการจัดงาน Thailand International Education Expo 2012 ณ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เวลา 14.00 น.

16-17 มิ.ย. 55

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในโรงเรียนเอกชน
ณ เดอะพาเลซฮอลล์ ชั้น 7 โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพฯ

16 มิ.ย. 55

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญกับสภาการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

8 มิ.ย. 55

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6/2555 ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.30 น.

7 มิ.ย. 55

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือการให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ
ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 เวลา 13.30 น.

4 พ.ค. 55

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 5/2555 ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.30 น.

23 เม.ย. 55

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4/2555 ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.30 น.

19 เม.ย. 55

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุม “กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 10.00 น.

30 มี.ค. 55

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.30 น.

21 มี.ค. 55

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.30 น.

15-16 มี.ค. 55

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และเครือข่ายพัฒนาสถานศึกษาเอกชน ณ ห้องเดอะพาเลซฮอลล์ ชั้น 7 โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

9 มี.ค. 55

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 13.30 น.

18-19 ก.พ. 55

สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน โดยนายพิสุทธิ์ ยงค์กมล จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน “เรื่อง การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปีพุทธศักราช 2558” ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

10 ก.พ. 55

สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน โดยนายพิสุทธิ์ ยงค์กมล นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน “เดินเทิดพระเกียรติวันการศึกษาเอกชน” เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

19 ม.ค. 55

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานวันการศึกษาเอกชนประจำปีพ.ศ.2555 กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 10 ก.พ.55 ในรูปแบบ “เดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ” พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 10.00 น.

18 ม.ค. 55

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) ของโครงการศึกษาวิจัย “ความเร่งด่วนในการออกกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการในปีพ.ศ.2558” จัดโดย HNP Counselors Limited ณ ห้องประชุม 30314/2 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ นนทบุรี เวลา 9.30 น.