ความเคลื่อนไหวของสมาคม
 
 
วันที่
รายการ
26 ธ.ค.56

ผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.

12 ธ.ค.56

ผู้แทนสมาคมไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เวลา 13.30 น.

30 พ.ย.56

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการจัดสัมมนา หัวข้อเรื่อง “21st Century Bilingual Education: Maximizing second language skills in a CLIL classroom” ณ หอประชุม ชั้น 11 อาคารจอห์น เอ เอกิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

6 พ.ย.56

ประชุมกรรมการสมาคมฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการจัดสัมมนา ณ ร้านบ้านกลางกรุง ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เวลา 11.00 น.

14 ต.ค. 56

ผู้แทนสมาคมเข้าพบและแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 13.00 น.

25 ก.ย. 56

ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเสวนา International E-Marketplace Conference
ณ ศูนย์การค้าและการประชุม BITEC จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

22 ก.ย. 56

ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ กรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" สู่การปฏิบัติ
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ เวลา 8.30 น.

5 ส.ค. 56

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) ของโครงการศึกษาวิจัย "โครงการศึกษายุทธศาสตร์การค้าบริการ ของไทยภายใต้กรอบการเจรจาเปิดตลาด ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ"
ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เวลา 9.30 น.

26 ก.ค. 56

นายกสมาคมและกรรมการสมาคมเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 9.00 น.

4 ก.ค. 56

นายกสมาคมและกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.

12 มิ.ย. 56

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดงาน International Education Workshop 2014
ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เวลา 10.00 น.

30 เม.ย. 56

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2556
ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ เวลา 9.30 น.

6 เม.ย. 56

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย
ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เวลา 13.00 น.

5 เม.ย. 56

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมประเมินผลการจัดงานการศึกษานานาชาติของไทยครั้งที่ 10 (The 10th Thailand International Education Expo : The 10th TIEE) ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เวลา 13.30 น.

1 เม.ย. 56

ผู้แทนสมาคมไปร่วมประชุมครั้งสำคัญ จัดโดยสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น.

22 ก.พ. 56

ผู้แทนสมาคมร่วมเป็นเจ้าภาพ แสดงความยินดีกับ ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เวลา 18.00 น.

8 ก.พ. 56

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการจัดงาน Thailand International Education Expo ครั้งที่ 1/2556
ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เวลา 10.00 น.