ความเคลื่อนไหวของสมาคม
 
 
วันที่
รายการ
20 มิ.ย.57

ดร.วรนุช, อ.รัตนาภรณ์ และผู้แทนสมาคม เข้าร่วมประชุมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เรื่อง “ทางออกกับการแก้ปัญหา และพัฒนาระบบการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น.

2 มิ.ย.57

ดร.กมลวรรณ, อ.มนัส และผู้แทนสมาคม เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชน (พ.ศ.2557 – 2560) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เวลา 8.30 น.

16 พ.ค.57

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

2 พ.ค.57

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรมมาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น.

28 เม.ย.57

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เวลา 9.30 น.

3 เม.ย.57

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เวลา 9.30 น.

27 มี.ค.57

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เวลา 9.30 น.

20 มี.ค.57

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เวลา 9.30 น.

20 ม.ค.57

ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น.