APEP ACTIVITIES

นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

         วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน ซึ่งท่านรัฐมนตรีฯ ได้ให้ตัวแทนของทุกสมาคมกล่าวแนะนำตัว และพูดถึง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ท่านทราบ
         ในโอกาสนี้ นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้เรียนแจ้งขอความช่วยเหลือเรื่องการบังคับให้โรงเรียนเอกชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งมีการบังคับใช้ย้อนหลัง ทำให้โรงเรียนเอกชนต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก โดยท่านรัฐมนตรีฯ รับทราบเรื่อง และดำเนินการติดตามเรื่องให้ต่อไป หลังจากนั้น ทุกสมาคมได้มอบกระเช้าดอกไม้-ของขวัญ เพื่อแสดงความยินดีแด่ท่านรัฐมนตรีฯ ซึ่งสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อการสอนได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วย