APEP ACTIVITIES

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย


เรียน กรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ทุกท่านทราบ

         เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย  และได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการตามโครงการวิจัย โดยนำเสนอผลการวิจัยต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับได้ด้วยตนเองผ่านทางโทรสาร หมายเลข 02-2817112 หรือ อีเมล์ planopec@hotmail.com ภายในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกิ่งกาญจนา  ธรรมพัฒนากร
ผู้ประสานงานสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
โทร. 02-2129930-1 ต่อ 125

รายละเอียด ดูเอกสารแนบ