APEP ACTIVITIES

นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น
"แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ"

          เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน และผู้แทนสมาคมฯ สองท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ" ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย เป็นการระดมความคิดเห็นจากสมาคมโรงเรียนเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาเอกชน โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมตามหัวข้อต่างๆ 8 หัวข้อ ดังนี้

1. คุณลักษณะพึงประสงค์ของคนไทย
2. โครงสร้างการบริหาร การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนโดยรัฐบาล และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ / เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
6. การรับรองคุณภาพและการรับประกันคุณภาพสถานศึกษา
7. นิติบุคคลโรงเรียนเอกชน และอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
8. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทางเลือกเพื่อการแข่งขันและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ผู้แทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อที่ 2,4,5 และ 7 ส่วนนายพิสุทธิ์ ยงค์กมล นายกสมาคมฯ ได้รับเกียรติให้เป็น facilitator ในหัวข้อที่ 8 และเป็นตัวเทนของกลุ่มหัวข้อนี้ ในการกล่าวสรุปในหลายประเด็นที่ต้องการเสนอให้รัฐบาลทำการปฏิรูปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้การศึกษาเอกชนดำรงอยู่ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยประเด็นสำคัญ คือ เสนอให้มี "สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย" เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการบริหารงานการศึกษาภาคเอกชนต่อไป