APEP ACTIVITIES

การประชุมสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ  ในหัวข้อ   A whole-school approach to CLIL”  

         เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา  สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษ  ในหัวข้อ   A whole-school approach to CLIL”  โดย Dr. Angel Linn วิทยากรพิเศษจาก Hongkong University  ณ หอประชุมวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ถนนสาทรใต้  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและคณะครูไทย-ครูต่างชาติ  จาก 27 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

 A whole-school approach to CLIL” เป็นหัวข้อที่กล่าวถึง วิธีจัดการเรียนการสอนของระบบโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านเนื้อหาและส่วนประกอบของการศึกษา ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาที่สองในการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ และใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ

บรรยากาศในการประชุมสัมมนาเป็นไปอย่างราบรื่น  วิทยากร Dr.Angel  Linn  บรรยายเนื้อหาประกอบกับภาพสไลด์ สลับกับการตั้งประเด็นคำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันเชิงวิชาการ   ปิดท้ายการประชุมสัมมนาด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก